RPOP.01.01.00-16-0012/17-00

Doposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy GALMET w Głubczycach wraz z przeprowadzeniem

projektu badawczego pt. Inteligentny samokonfigurowalny hybrydowy system grzewczy

małej mocy oparty na narzędziach sztucznej inteligencji oraz logiki rozmytej.

 

 

Celem projektu jest opracowanie elastycznego, łatwokonfigurowalnego systemu hybrydowego, łączącego różne źródła ciepła w ramach jednego systemu grzewczego. Kluczowym elementem układu będzie jedno urządzenie centralne sterujące całym systemem hybrydowym na podstawie narzędzi sztucznej inteligencji opartej na bazie reguł, natomiast pozostałe elementy układu zostaną oparte na urządzeniach grzewczych dostępnych w ofercie w przedsiębiorstwie, które zostaną zmodyfikowane i dostosowane w celu zapewnienia kompatybilności z budowanym rozwiązaniem.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa w rynku urządzeń grzewczych w tym systemów powiązanych o charakterze hybrydowym, poprzez opracowanie i wdrożenie do produkcji przedsiębiorstwa nowego rozwiązania w obszarze łatwo konfigurowalnego systemu hybrydowego, łączącego różne źródła ciepła w ramach jednego systemu grzewczego, co stanowi innowacyjne i nie występujące dotychczas na rynku rozwiązanie technologiczne zapewniające wysokie parametry użytkowe i funkcjonalne dotychczas nie występujące u konkurencyjnych rozwiązań (producentów) na rynku światowym.

Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału unowocześnionej jednostki badawczo-rozwojowej oraz dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do wymagań i zapotrzebowania rynkowego w szczególności oczekiwań klienta ostatecznego w postaci użytkowników domowych rozwiązań grzewczych. Planowany do realizacji projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez jego unowocześnienie, doposażenie a co najważniejsze wsparcie procesu badawczego, co w konsekwencji umożliwi osiągnięcie sukcesu rynkowego w postaci ugruntowania pozycji i przejęcia części światowego rynku. Uzyskanie zamierzonego celu możliwe będzie wyłącznie poprzez wsparcia procesu badawczego. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na realizację celu działania 1.1 RPO WO, tj. zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. W wyniku realizacji projektu dojdzie do rozbudowy kadr badawczych w przedsiębiorstwie, poprzez utworzenie nowych stanowisk w pełni ukierunkowanych na prowadzenie prac B+R. Dodatkowo projekt badawczy wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów badawczych bazujących na wynikach przedmiotowego projektu. Dodatkowo w wyniku zakończenia realizacji przedmiotowego projektu dojdzie do rozpowszechnienia wyników badań poprzez ich prezentację na konferencjach naukowych lub poprzez ich publikację w czasopismach specjalistycznych-naukowych.

 

Przedmiotowy projekt związany jest z udoskonaleniem funkcjonowania hybrydowych systemów grzewczych oferowanych przez przedsiębiorstwo. W ramach projektu przewidywane są prace badawcze mające na celu stworzenie inteligentnego sterownika kompletnych systemów hybrydowych, wykorzystującego narzędzia sztucznej inteligencji oraz logiki rozmytej. Tym samym  w wyniku realizacji projektu dojdzie do powstania rozwiązania w pełni i w sposób inteligentny zarządzającego grupą zintegrowanych urządzeń grzewczych, celem uzyskania najlepszej sprawności urządzeń oraz powstania systemów oszczędnych i ekologicznych. W konsekwencji opracowany sterownik, wprowadzony do struktury oferowanych produktów hybrydowych (grzewcze systemy wykorzystywane w przemyśle oraz w gospodarstwach domowych), będzie stanowił swoisty system automatyki dla urządzeń grzewczych, co wpłynie na ich innowacyjność, energooszczędność.

Ponadto przedmiotowy projekt doprowadzi do powstania wysokosprawnej i niskoemisyjnej technologii wytwarzania energii skojarzonej z innymi urządzeniami, w tym urządzeniami typu OZE.

Za sprawą opracowania nowej technologii dojdzie do wprowadzenia do oferty w pełni sprawnych systemów hybrydowych o zwiększonej efektywności, co w konsekwencji wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń.

Poprzez zastosowanie nowoczesnych i inteligentnych systemów skojarzonych, dojdzie do powstania w pełni efektywnych źródeł ciepła, które w wyniku inteligentnego sterowania, opartego między innymi na sztucznej inteligencji, ograniczą spalanie paliw stałych w oferowanych, kotłach wchodzących w skład systemów hybrydowych.

 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw można w ramach przedmiotowego projektu traktować dwojako:

1. W związku z podniesieniem konkurencyjności Wnioskodawcy, dzięki opracowaniu innowacyjnego produktu:

 • Podniesienie prestiżu Wnioskodawcy - wprowadzenie nowej technologii, ograniczającej koszty przy jednoczesnym polepszeniu jakości wyrobu końcowego znacząco podniesie rangę firmy.
 • Zdobycie nowych rynków - nowe możliwości poszerzania wpływów przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych - zwiększenie eksportu
 • Kreowanie trendów rynkowych - biorąc pod uwagę branżowe strategie rynkowe Wnioskodawca będzie mógł umocnić swoją pozycję wśród innowatorów, bazujących na nowoczesnych technologiach.
 • Wzrost zysków - bezsprzecznym efektem realizowanego przedsięwzięcia będzie zauważalny wzrost zysków, który przełoży się na możliwość dalszego inwestowania w nowe, innowacyjne technologie
 • Umocnienie współpracy z jednostkami badawczymi - bazując na sukcesie przedmiotowego projektu, łatwiej Wnioskodawcy będzie nawiązywać współpracę z jednostkami B+R w celu opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań i produktów.

2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw może być również rozpatrywany z punktu widzenia klientów Wnioskodawcy.

 • Przedsiębiorców – np. deweloperów, instalatorów którzy będą we własnych projektach/procesach używali produktów Wnioskodawcy. Podwyższona jakość produktów przełoży się na wyższą jakość świadczonych usług tychże firm oraz bardziej konkurencyjne ceny.

 

 • Wartość projektu: 2 766 452,29 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie): 1 488 938,58 PLN

 

 

 

 

 

Galmet Sp. z o. o. Sp. k. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

 

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
 • wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
 • rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
 • inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

 

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

 • 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
 • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
 • seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
 • 54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
 • usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

 

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
 2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 5. Australia i Oceania: Australia;
 6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

 

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

 

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

 

 

 

 

"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej
nr POIR.02.03.03-20-0001/16

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r.,  który zostanie osiągnięty poprzez  realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK
 • Wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów
 • Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

 • 6 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Rosji oraz Norwegii
 • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych WKB
 • 3 seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji
 • 20 międzynarodowych wydarzeń targowych

 

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w imprezach targowych:

 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria
 2. Azja: Rosja, Kazachstan
 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja
 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie
 5. Australia i Ocenia: Australia

 

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno- gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne

Wartość projektu: 6 105 966,00 zł

Wartość dofinansowania: 4 225 460,00 zł

 

 

 

1 czerwca 2014r

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

"Opracowanie innowacyjnej pompy ciepła o wysokiej temperaturze zasilania układu grzewczego"

 

Nazwa Beneficjenta: „Galmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa

Wartość projektu:                  2 247 110,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:          519 426,50 PLN

 

Okres realizacji 2014 - 2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Przedmiotem projektu realizowanego przez wnioskodawcę są badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, w wyniku których wnioskodawca opracuje teoretycznie oraz konstrukcyjnie, wykona prototyp oraz serię badań eksploatacyjnych nowego typu pompy ciepła. Nowy produkt, który powstanie dzięki projektowi, będzie mógł znaleźć zastosowanie w szerszym zakresie niż obecnie stosowane pompy ciepła, ze względu na możliwość uzyskania znaczącą wyższych temperatur medium zasilającego układ grzewcze budynków (stabilna praca przy temperaturach od 60 do 65 stopni Celsjusza. Pozwoli to zastosować pompy ciepła jako wydajne źródło zasilania układów ogrzewania z tradycyjnymi urządzeniami grzewczymi, dla których temperatury obecnie dostarczane przez pompy ciepła  są zbyt niskie. Innowacyjna pompa ciepła umożliwi również wprowadzanie jej do tradycyjnych układów ogrzewania bez potrzeby modyfikowania.

Unia Europejska – www.europa.eu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – www.ncbir.pl

"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00