REGULAMIN PROMOCJI „GADŻET Z KLASĄ 2017”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji  „Gadżet z klasą 2017” zwanej dalej „Programem”, jest „Galmet  Spółka z o.o.” Sp. K z siedzibą w Głubczycach, przy ul. Raciborskiej 36, 48-100 Głubczyce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 0000406285, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7480002740, posiadająca numer REGON 530508930, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu Cywilnego.

1.3. Program  jest organizowany w okresie od dnia 12.06.2017 do dnia 16.07.2017.

1.4. Program  prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Celem programu  jest promocja Organizatora i jego produktów, a przez to zwiększenie popytu na te produkty i zwiększenie ich sprzedaży.

 1.6. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Organizatora (zwanym dalej: „Innymi Podmiotami”), w szczególności warunki udziału w Programie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które kupi Uczestnik Programu zarówno w czasie trwania  jak i po jej zakończeniu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

2.1. Program jest przeznaczony dla: osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, które kupują  produkty Organizatora u bezpośrednich dystrybutorów produktów Galmet, w celu ich dalszej odsprzedaży bądź instalacji u klienta końcowego zwanych  dalej „Uczestnikiem”.

Z Programu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz pracownicy bezpośrednich dystrybutorów produktów Galmet.

2.2. Programem  objęte są następujące produkty z oferty Organizatora określone poniżej w tabeli  zwane dalej: „Produktami Promocyjnymi”: 

L.p.

Nr katalogowy

Nazwa produktu promocyjnego

1

21-084800

Podgrzewacz 80 em z/2*w poliuretan

2

21-104800

Podgrzewacz 100 em z/2*w poliuretan

3

21-124800

Podgrzewacz 120 em z/2*w poliuretan

4

21-144800

Podgrzewacz 140 em z/2*w poliuretan

5

20-084700

Podgrzewacz 80 em 2*płaszcz poliuretan

6

20-104700

Podgrzewacz 100 em 2*płaszcz poliuretan

7

20-124700

Podgrzewacz 120 em 2*płaszcz poliuretan

8

20-144700

Podgrzewacz 140 em 2*płaszcz poliuretan

9

21-088000

Podgrzewacz 80 em z/2*w polistyren

10

21-108000

Podgrzewacz 100 em z/2*w polistyren

11

21-128000

Podgrzewacz 120 em z/2*w polistyren

12

21-148000

Podgrzewacz 140 em z/2*w polistyren

13

20-087000

Podgrzewacz 80 em 2*płaszcz polistyren

14

20-107000

Podgrzewacz 100 em 2*płaszcz polistyren

15

20-127000

Podgrzewacz 120 em 2*płaszcz polistyren

16

20-147000

Podgrzewacz 140 em 2*płaszcz polistyren

17

26-209000

Zas.Biwal.2W 200 em poliur.skay

18

26-309000

Zas.Biwal.2W 300 em poliur.skay

19

26-309400

Zas.Biwal.2W 300 em poliur. tworzywo

 

 

2.3. Aby wziąć udział w Programie, Uczestnik powinien:

  1. Zakupić u bezpośredniego dystrybutora produkt promocyjny w dniach: od 12.06.2017 do 16.07.2017 r.
  2. Zarejestrować udział w promocji na stronie internetowej www.galmet.com.pl /gadzetzklasa zgodnie z danymi podanymi w formularzu
  3. Zarejestrować zakupione produkty promocyjne, podając w formularzu: numer fabryczny premiowanego produktu, nazwę dystrybutora, u którego zakupił produkt w programie, numer jak i datę faktury zakupu.
    Ostateczny termin rejestracji produktów zakupionych w czasie trwania Programu mija 21.07.2017. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji zgłoszenia System potwierdzi kompletność przesłanych danych i prześle potwierdzenie na podany przez Uczestnika adres email.

Organizator wewnętrznie potwierdzi i zweryfikuje zgodność danych i zatwierdzi nagrodę  do realizacji o czym uczestnik zostanie poinformowany osobnym emailem.

2.4. Nagrodami w Programie są:

  • Koszulka polo z logo Galmet - za zakup trzech dowolnych, poziomych podgrzewaczy  promocyjnych. Rozmiar koszulki do wyboru: S, M, L, XL, XXL .
  • Grill z logo Galmet - za zakup pięciu dowolnych poziomych podgrzewaczy  promocyjnych.
  • Walizka turystyczna marki Ochnik - za zakup ośmiu dowolnych poziomych podgrzewaczypromocyjnych. Model walizki: „Walny 16” lub „Walny 19” w kolorze czarnym, różowym, pomarańczowym, niebieskim lub czerwonym. Uczestnik otrzyma walizkę w jednym z powyższych kolorów, wybieranych losowo.
  • Walizka turystyczna marki Ochnik - za zakup dwóch dowolnych promocyjnych zasobników biwalentnych. Model walizki: „Walny 16” lub „Walny 19” w kolorze czarnym, różowym, pomarańczowym, niebieskim lub czerwonym. Uczestnik otrzyma walizkę w jednym z powyższych kolorów, wybieranych losowo.

Uczestnik Programu ma możliwość otrzymania nagrody wielokrotnie zależnie od ilości zakupionych w czasie trwania promocji urządzeń Galmet.

2.5. Produkty, które biorą udział w Programie nie podlegają zwrotom.

2.6. Organizator przyznaje Uczestnikom nagrody w oparciu o dokumentację sprzedaży Produktów.

Dane będą weryfikowane na podstawie dokumentów zakupu posiadanych przez Uczestnika i przesłanych podczas rejestracji. 

2.7. Nagrody wydane zostaną uczestnikom programu drogą pocztową, przesyłką poleconą, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Organizator dostarczy do Uczestnika nagrodę wraz z protokołem przekazania, w terminie 30 dni od potwierdzeniu poprawności zgłoszenia.

2.8. W przypadku nieodebrania przesyłki, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

2.9. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.

2.10. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

2.11. Nagrody zostaną wydane zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi. 

2.12. Ilość nagród w programie jest ograniczona i Organizator zastrzega sobie zakończenie promocji w momencie wyczerpania ilości nagród o czym poinformuje oficjalnie na stronie www.galmet.com.pl/gadzetzklasa

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

3.1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji „Gadżet z klasą 2017” mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Gadżet z klasą  - reklamacja” nie później niż w terminie do 10 dni, od dnia powstania przyczyny reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na powyższy adres Organizatora: Galmet Spółka z o.o. Sp. K z siedzibą przy       ul. Raciborskiej 36, 48-100 Głubczyce.

3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

3.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

3.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni, od dnia otrzymania reklamacji.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Treść niniejszego regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Programu w siedzibie Organizatora oraz u handlowców Organizatora, w Mediach oraz na stronie internetowej. Zasady Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.2. Udział w Programie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację zasad  zawartych w niniejszym Regulaminie.

4.3. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości przyznanej nagrody.

4.4. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Promocji jest „Galmet” Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Głubczycach, przy ul. Raciborskiej 36, 48-100 Głubczyce. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

"Galmet Sp.z o.o." Sp. K. 48-100 Głubczyce ul. Raciborska 36, NIP 748-000-27-40 REGON 530508930 tel. +48 77 403 45 00